بایگانی برچسب‌ها : روش های رطوبت گلخانه

فرایند رطوبت سنجی در محیط گلخانه ها

فرایند رطوبت سنجی در محیط گلخانه ها نم و یا رطوبت موجود در هوا عبارت است از مقدار بخار آبی که در یک لحظه مشخص در یک محیط وجود دارد، این مقدار در محیط همواره دچار کاهش یا افزایش می شود. رطوبت مطلق به مقدار بخار آب موجود در یک حجم مشخص هوا گفته می شود. این مقدار در گلخانه در طول ۲۴ ساعت شبانه روز ، در صورتیکه هوای بیرون گلخانه ثابت باشد .